Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM

"1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

 Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
 Ví dụ:

 Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

 Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy


 Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không
 nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

 Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...

 Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.

 Ví dụ: FOllow, BOrrow...


 Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm
 đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.

 Ví dụ: PAradise, EXercise

 2) Trọng âm vào âm tiết thứ hai

 Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

 Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

 Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.

 Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...


 Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa
nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết
thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

 Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...

 3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên

 Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên

 Ví dụ:

 Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...

 Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...

 Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

 Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:

 Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

 Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.

 Ví dụ: CRItical, geoLOgical

 5) Từ ghép (từ có 2 phần)

 Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...

 Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...

 Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...

 Lưu ý:

 1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.


 2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain),
-ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique),
-ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer),
-ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental
(fundamental)
 Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

 3. Trong
các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước
hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish
(foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial,
equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility)."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét